Zakonodaja in pravilniki

Prostovoljne gasilske organizacije se ustanavljajo, organizirajo in delujejo po dveh zakonih – Zakonu o gasilstvu in Zakonu o društvih. Zakon o društvih predstavlja demokratično pravico občanov po druženju in ustanavljanju društev, Zakon o gasilstvu pa postavlja natančne pogoje za opravljanje javne gasilske službe in društvom predpisuje obvezno povezovanje v gasilske zveze. Poklicne gasilske enote ustanavljajo lokalne skupnosti po Zakonu o javnih zavodih, javno gasilsko službo pa opravljajo po Zakonu o gasilstvu, skupaj s prostovoljnimi gasilskimi enotami. V industrijskih obratih, kjer imajo povečano nevarnost za nastanek požara in eksplozije, organizirajo industrijske gasilske enote, ki so organizacijsko vezane na interne akte podjetja, gasilske naloge pa opravljajo v skladu z gasilskimi predpisi.

V Sloveniji krovno ureja področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, z organizacijo gasilstva pa se natančneje ukvarja Zakon o gasilstvu. Registracija prostovoljnih gasilskih društev se izvaja po določilih Zakona o društvih. Za operativno organiziranost gasilskih enot sta pomembna predpisa tudi Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so priloga Uredbe in predpisujejo velikost ter opremljenost gasilskih enot.

 

Prav tako posluje skladno z Zakonom o društvih, s Statutom PGD in Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju društva. Poleg tega še pa upošteva naslednje

 

 

Prav tako lahko več informacij glede aktov, pravilnikov, zakonodaje najdete na spodnjih povezavah GZS: